for English scroll down

Plavání pro dospělé

Naučte se plavat efektivně a bez námahy s osobním trenérem.

Získejte cit pro vodu, zdokonalte techniku všech plaveckých způsobů, startů a obrátek.


Individuální tréninky


 • Podle požadavků: nauka/technika/výkon
 • Obsah: video s rozborem chyb, zapůjčení pomůcek
 • Vstup na bazén: hradí klient
 • Doba: 50 minut
 • Cena: 700 Kč (nejsme plátci DPH)
 • Rezervace soukromé dráhy: + 600 Kč/trénink
 • Forma úhrady: bankovním převodem předem
swimmer.cz technique

Osobní kurzy

Učíme v pořadí 1. kraul, 2. znak, 3. prsa, 4. motýlek.

Začátečníci

Plavat se můžete naučit v každém věku. Zbavíte se strachu z potopení hlavy a naučíte se plavat. Během získávání jistoty je trenér s vámi v hloubce od 1 do 1,20 m. Naučíte se základy plaveckého způsobu kraul.

Středně pokročilí

Umíte základy kraulu nebo znaku a chcete se naučit techniku. Zdokonalíte soulad pohybu nohou a paží a naučíte se správně dýchat.

Pokročilí

Zdokonalíte plavecký způsob kraul nebo znak, naučíte se nový způsob.

Plavci

Lekce pro všechny aktivní sportovce a triatlonisty, kteří chtějí zlepšit svůj výkon. Zdokonalíte plavecký způsob a zvýšíte svou rychlost a vytrvalost.


Trénujeme v pátek odpoledne a o víkendech

v bazénu

SPORTCENTRUM YMCA

Na Poříčí 12

115 30 Praha 1

Délka 25 metrů, tři dráhy.

Hloubka od 1,0 m do 1,6 m.

Teplota vody 26°C.

bazén SC YMCA Praha

Swimming lessons for adults

Learn to swim efficiently and effortlessly with personal coach.

Get feel for the water, improve the technique of all swimming strokes, starts and turns.


Individual training


 • According to requirements: learn/technique/performance
 • Content: video with error analysis, equipment rental
 • Entry to the pool: paid by the client
 • Duration: 50 minutes
 • Price: 700 CZK (we are not VAT payers)
 • Private track reservation: + 600 CZK / training
 • Form of payment: bank transfer in advance
Prezentace bez názvu

One-to-one lessons

We teach in order 1. freestyle stroke, 2. backstroke, 3. breaststroke, 4. butterfly stroke.

Beginners

You can learn to swim at any age. We will help you with your effort to learn to swim. During the time when you are building your confidence, the trainer will be in the water with you at a depth of 1 to 1.20 m. You will learn the basics of swimming crawl.

Improvers and Intermediate

You have learned the basics of a crawl or backstroke and want to learn technique. You will improve from floating to leg movement, with the addition of arms you will learn to breathe correctly.

Advanced

You will improve your freestyle stroke or backstroke, and acquire new style.

Masters

Lessons for all active athletes and triathletes, who want to improve their performance. Improving your swimming stroke will increase your speed and stamina.


We practice Friday afternoon and weekends

in the pool

SPORTCENTRUM YMCA

Na Poříčí 12

115 30 Prague 1

Length 25 meters, three tracks.

Depth from 1,0 m to 1,6 m.

Water temperature 26 °C.

pool SC YMCA Prague