for English scroll down

Individuální kurzy plavání pro dospělé

Naučíte se plavat efektivně, bez námahy a pro radost.

Získáte cit pro vodu, zdokonalíte techniku všech plaveckých způsobů, startů a obrátek.


Individuální tréninky


 • Podle požadavků: Naučení | Technika | Výkon
 • Obsah: video s rozborem chyb, zapůjčení pomůcek
 • Vstup na bazén: hradí klient na recepci
 • Doba: 50 minut
 • Cena: 1 klient 600 Kč, 2 klienti 900 Kč

Prvních 20 minut první lekce zdarma

swimmer.cz technique

Osobní kurzy

Učíme v pořadí 1. kraul, 2. znak, 3. prsa, 4. motýlek.

Začátečníci

Plavat se můžete naučit v každém věku. Zbavíte se strachu z potopení hlavy a naučíte se plavat. Během získávání jistoty je trenér s vámi v hloubce od 1 do 1,20 m. Naučíte se základy plaveckého způsobu kraul, znak, prsa.

Středně pokročilí

Umíte základy kraulu, znaku nebo prsou a chcete se naučit techniku. Zdokonalíte soulad pohybu nohou a paží a naučíte se správně dýchat.

Pokročilí

Zdokonalíte plavecký způsob kraul, znak, prsa, naučíte se motýlek.

Plavci

Lekce pro všechny aktivní sportovce a triatlonisty, kteří chtějí zlepšit svůj výkon. Zdokonalíte plavecký způsob a zvýšíte svou rychlost a vytrvalost.

Termín lekce je možné změnit po předchozí žádosti na WhatsApp, e-mail, nebo SMS nejpozději 24 hodin před jejím zahájením. Při nedodržení termínu nebo pozdním zrušení bude lekce zrušena bez náhrady.


Trénujeme v pátek odpoledne a o víkendech

v bazénu

SPORTCENTRUM YMCA

Na Poříčí 12

115 30 Praha 1

Délka 25 metrů, tři dráhy.

Hloubka od 1,0 m do 1,6 m.

Teplota vody 27°C.

bazén SC YMCA Praha
 • Při vstupu do prostor šaten a bazénu doporučujeme gumovou obuv k vodě (žabky, pantofle).
 • Na bazénu nenoste šperky (náušnice, prstýnky, řetízky) ani nežvýkejte.
 • Před vstupem na bazén se osprchujte a umyjte mýdlem.
 • V bazénu chraňte svůj zrak plaveckými brýlemi. Krátkozrakým doporučujeme nasadit kontaktní čočky.
 • Pro osoby s delšími vlasy je doporučená plavecká čepice, nebo alespoň vlasy do gumičky.
 • Nezapomeňte plavky a ručník ;-)

Individual swimming lessons for adults

You will learn to swim efficiently, effortlessly and for pleasure.

Get feel for the water, improve the technique of all swimming strokes, starts and turns.


Individual training


 • According to requirements:

Learning | Technique | Performance

 • Content: video with error analysis, equipment rental
 • Entry to the pool: paid by the client
 • Duration: 50 minutes
 • Price: 1 client 600 CZK, 2 clients 900 CZK

The first 20 minutes of the first lesson for free

Prezentace bez názvu

One-to-one lessons

We teach in order 1. freestyle stroke, 2. backstroke, 3. breaststroke, 4. butterfly stroke.

Beginners

You can learn to swim at any age. We will help you with your effort to learn to swim. During the time when you are building your confidence, the trainer will be in the water with you at a depth of 1 to 1.20 m. You will learn the basics of swimming crawl, backstroke, breaststroke.

Improvers and Intermediate

You have learned the basics of a crawl, backstroke or breaststroke, and want to learn technique. You will improve from floating to leg movement, with the addition of arms you will learn to breathe correctly.

Advanced

You will improve your freestyle stroke, backstroke, breaststroke, and acquire butterfly stroke.

Masters

Lessons for all active athletes and triathletes, who want to improve their performance. Improving your swimming stroke will increase your speed and stamina.

The term of the lesson can be changed after a previous request to WhatsApp, e-mail or SMS no later than 24 hours before its start. In case of not meeting the deadline or late cancellation, the lesson will be canceled without compensation.


We practice Friday afternoon and weekends

in the pool

SPORTCENTRUM YMCA

Na Poříčí 12

115 30 Prague 1

Length 25 meters, three tracks.

Depth from 1,0 m to 1,6 m.

Water temperature 27 °C.

pool SC YMCA Prague
 • We recommend rubber water shoes (flip flops, slippers) when entering the changing room and swimming pool.
 • Do not wear jewelry (earrings, rings, chains) or chew on the pool.
 • Take a shower and wash with soap before entering the pool.
 • Protect your eyes with swimming goggles in the pool. For short-sighted people we recommend wearing contact lenses.
 • For people with longer hair, a swimming cap is recommended, or at least hair in a rubber band.
 • Don't forget your swimsuit and towel ;-)